วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

VBA : Import Data จาก Excel อื่น

- 0 ความคิดเห็น

 VBA : Import Data จาก Excel อื่น

Sub ImportData()

Dim filter As String

Dim captain As String

Dim customerFilename As String

Dim customerWorkbook As Workbook

Dim targetWorkbook As Workbook

Dim i, j As Long

Dim iRow As Long

Dim sourceSheet As Worksheet

'Text file and path

filter = "Excel files(*.xlsx),*.xlsx,Excel files(*.xls),*.xls"

captain = "Please Select an input file"

customerFilename = Application.GetOpenFilename(filter, , captain)

If customerFilename = "False" Then

    Exit Sub

End If

Set customerWorkbook = Application.Workbooks.Open(customerFilename)

'กำหนด SourceSheet เก็บข้อมูลไฟล์ excel ที่เลือก

Set sourceSheet = customerWorkbook.Worksheets(1) ' ตัวเลขกำหนดว่าจะอ่านข้อมูล Sheet ที่ เท่าไหร่

i = 2 'เริ่มที่ Row 2

j = 6 'เริ่มที่ Row 6

'อ่านข้อมูลที่ละบรรทัด ใส่ข้อมูลที่ละบรรทัด

Do While sourceSheet.Range("A" & i).Value <> ""

    DoEvents

    Sheet1.Range("A" & j).Value = sourceSheet.Range("A" & i).Value

    Sheet1.Range("B" & j).Value = sourceSheet.Range("B" & i).Value

    Sheet1.Range("C" & j).Value = sourceSheet.Range("C" & i).Value

    Sheet1.Range("D" & j).Value = sourceSheet.Range("D" & i).Value

    Sheet1.Range("E" & j).Value = sourceSheet.Range("E" & i).Value

    Sheet1.Range("F" & j).Value = sourceSheet.Range("F" & i).Value

    Sheet1.Range("G" & j).Value = sourceSheet.Range("G" & i).Value

    Sheet1.Range("H" & j).Value = sourceSheet.Range("H" & i).Value

    Sheet1.Range("I" & j).Value = sourceSheet.Range("I" & i).Value

    Sheet1.Range("J" & j).Value = sourceSheet.Range("J" & i).Value

    Sheet1.Range("K" & j).Value = sourceSheet.Range("K" & i).Value

    Sheet1.Range("L" & j).Value = sourceSheet.Range("L" & i).Value

    Sheet1.Range("M" & j).Value = sourceSheet.Range("M" & i).Value

    Sheet1.Range("N" & j).Value = sourceSheet.Range("N" & i).Value

    Sheet1.Range("O" & j).Value = sourceSheet.Range("O" & i).Value

    Sheet1.Range("P" & j).Value = sourceSheet.Range("P" & i).Value

    Sheet1.Range("Q" & j).Value = sourceSheet.Range("Q" & i).Value

    Sheet1.Range("R" & j).Value = sourceSheet.Range("R" & i).Value

    Sheet1.Range("S" & j).Value = sourceSheet.Range("S" & i).Value

    Sheet1.Range("T" & j).Value = sourceSheet.Range("T" & i).Value

    Sheet1.Range("U" & j).Value = sourceSheet.Range("U" & i).Value

    Sheet1.Range("V" & j).Value = sourceSheet.Range("V" & i).Value

    Sheet1.Range("W" & j).Value = sourceSheet.Range("W" & i).Value

    i = i + 1

    j = j + 1

Loop

customerWorkbook.Close

End Sub


ตัวอย่าง ===> ImportData.xlsm

Good Luck

[อ่านต่อ...]

VBA: เปิดไฟล์ Excel

- 0 ความคิดเห็น

 VBA: เปิดไฟล์ Excel 

VBA Code


Sub OpenFile()

Dim filter As String

Dim captain As String

Dim customerFilename As String

Dim customerWorkbook As Workbook

'Text file and path

'สามารถกำหนดชนิดของไฟล์ที่ต้องการให้เปิดได้

filter = "Excel files(*.xls),*.xls,Excel files(*.xlsx),*.xlsx,All Files(*.*),*.*"

captain = "Please Select an input file"

customerFilename = Application.GetOpenFilename(filter, , captain)

    If customerFilename = "False" Then

        Exit Sub

    Else

        Sheet1.Range("B5").Value = customerFilename

        Set customerWorkbook = Application.Workbooks.Open(customerFilename)

    End If

End Sub


ตัวอย่าง ===> VBAOpenFiel.xlsm

Good Luck

[อ่านต่อ...]

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลบงาน Printer ด้วย ไฟล์ .bat

- 0 ความคิดเห็น

    บางครั้งเราสั่งงานผิด ต้องการที่ลบงานทั้งหมด แต่ปิดเครื่อง Printer เปิดใหม่ก็ยัง Print อยู่ หรือ Restart Computer แล้วงานก็ยังไม่หาย ยังกลับมาพิมพ์อีก วันนี้เราจะมาสอนทำไฟล์ .bat ใช้ลบงานที่ค้างให้ Printer ในครั้งเดียว

code คำสั่งในไฟล์ .bat ให้ทำการ copy ลง notepad และ save เป็นไฟล์ .bat


net stop spooler

del / Q / F / S "% windir% \ System32 \ spool \ PRINTERS \ *. *"

net start spooler


วิธีใช้ก็ให้ทำการ dobule click ก็เสร็จเรียบร้อย

Delete Job Printer.bat >>> download

[อ่านต่อ...]

Acronis True Image: how to clone a disk (โคลน windows ด้วย Acronis True Image)

- 0 ความคิดเห็น

 สอนการใช้งาน Acronis True Image เพื่อโคลน windows

1. Download โปรแกรม AcronisTrueImage2021.iso >>> download

2. Download โปรแกรม rufus-3.18p.exe >>> download เพื่อใช้ write .iso ลง flash drive

3. ขั้นตอนการ write ไฟล์  AcronisTrueImage2021.iso ลง flash drive

    3.1 เสียบ flash drive 

    3.2 เปิดโปรแกรม rufus 

    3.3 Select ไฟล์  AcronisTrueImage2021.iso ดังรูป 

    3.4 กด start โปรแกรมจะทำการ format flash drive และทำการ write ไฟล์  AcronisTrueImage2021.iso ดังรูป

fufus3.18

fufus3.18

4. เราก็จะได้ flash drive ไว้นำไปใช้ boot เพื่อทำการ clone windows ดังรูป

    4.1 ทำการ boot จาก flash drive (Hp กด F9, Lenovo กด F12)

    4.2 จากรูป ให้กด 1 เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Acronis True Image    4.3 ถ้าเราจะทำ image ให้เลือก Back Up, ถ้าจะไปโคลนเครื่องอื่นให้เลือก Recovery

Good Luck
[อ่านต่อ...]

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

วิธีแก้ปัญหา PDF The document could not be printed.

- 0 ความคิดเห็น

 


ปัญหา Acrobat Reader ไม่สามารถพิมพ์เอกสาร ดังรูป เป็นเพราะมีการแก้ไข เข้าไปในตัวเอกสาร PDF และมีการ Save จากโปรแกรมอื่น เช่น foxit ทำให้ Acobat Reader พิพม์ไม่ได้

แนะนำวิธีแก้ไขให้เปิดด้วย โปรแกรม foxit แทน ก็จะสามารถพิมพ์ได้

Download >>> https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/

Good Luck

[อ่านต่อ...]

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

วิธีแก้ไข youtube ไม่สีเสียง เมื่อเปิดใน Chrome

- 1 ความคิดเห็น

 วิธีแก้ไข youtube ไม่สีเสียง เมื่อเปิดใน Chrome

     สาเหตุที่ youtube ไม่มีเสียงเพราะเราปิดเสียง Chrome ไว้ ให้เราสังเกตุ ตรง Speakers ทำการคลิกขวา เลือก Open Volume Mixer เราจะเห็นว่า มีการแยกระดับความดัง ไว้แต่ละโปรแกรม

วิธีแก้ไข

1. เปิด youtube ด้วย Google Chrome และทำการ Play Video

2. ทำการคลิกขวาที่ Speakers เลือก Open Volume Mixer ดังรูป


3. ให้เราหาโปแกรม Google Chrome ดังรูป ทำการเปิดเสียง 


4. เสร็จเรียบร้อย

[อ่านต่อ...]

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

Using IF with AND, OR and NOT functions

- 0 ความคิดเห็น
       วันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้งาน Function IF ในขั้น Advance ขึ้น โดยจะมาแนะนำการใช้ and , or, not ร่วมด้วย

AND  =IF(AND(Something is True, Something else is True), Value if True, Value if False)

OR  =IF(OR(Something is True, Something else is True), Value if True, Value if False)

NOT –=IF(NOT(Something is True), Value if True, Value if False)

วิธีใช้
1. ให้ใช้คำสั่ง and , or , not ไว้หน้าเงื่อนไข ดังรูป=IF(AND(A2>0,B2<100),TRUE, FALSE)
=IF(AND(A3="Red",B3="Green"),TRUE,FALSE)
=IF(OR(A4>0,B4<50),TRUE, FALSE)
=IF(OR(A5="Red",B5="Green"),TRUE,FALSE)
=IF(NOT(A6>50),TRUE,FALSE)
=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)


ที่มา https://support.office.com/en-us/article/using-if-with-and-or-and-not-functions-d895f58c-b36c-419e-b1f2-5c193a236d97
[อ่านต่อ...]

ค้นหา Enter ใน MS Excel

- 1 ความคิดเห็น
       เนื่องจากต้องนำข้อมูลจาก Excel เข้าใน Database แต่ว่าข้อมูลใน cell มีค่า Enter อยู่ทำให้เวลานำข้อมูลเข้า Database ข้อมูลจะเพี้ยน ทำไงดี ก็ต้องค้นหา ค่า Enter ใน Cell และทำการลบออก หรือใช้งาน Replace ด้วย ค่าว่าง

ตัวอย่าง
1. จากรูปตัวอย่าง ให้เรากด ctrl+H

2. ในช่อง Find what ให้กด ctrl+j
    ในช่อง Replace with ก็พิมพ์ ช่องว่าง

3. ทดสอบโดยการกด Find Next เพื่อค้นหาก่อน หรือ กด Replace All  เป็นอันเรียบร้อย

Good Luck
[อ่านต่อ...]

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

เล่นเกมส์กับลูก : เกมส์ 10 คำถาม 10 คำตอบ

- 0 ความคิดเห็น


เล่นเกมส์กับลูก
มีเกมส์ง่าย ๆ ไว้เล่นกับลูก เวลาอยู่บ้าน หรือต้องเดินทาง รอคอย อะไรนาน ๆ เกมส์ 10 คำถาม 10 คำตอบ
วิธีเล่น
1. เขียนคำตอบลงในกระดาษ (ถ้าไม่มีดินสอ หรือไม่มีกระดาษก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ ) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนคำตอบ
2. ทำการใบ้คำ (จะเป็นคำพูด ท่าทาง หรือเสียงร้อง)
3. ให้เด็ก ๆ ตอบคำตอบ 1 คำตอบ
4. ถ้ายังตอบไม่ถูก ให้ใบ้คำตอบอีก (คำใบ้ต้องเกี่ยวข้องกับคำตอบ)
5. วนจนครบ 10 คำใบ้ เมื่อตอบถูกก็มาเฉลยคำตอบ เป็นอันจบเกมส์

ตัวอย่าง
1. คำใบ้ 1 : เป็นสัตว์
2. คำตอบ : นก
3. คำใบ้ 2 : สี่ขา
4. คำตอบ : หมู
5. คำใบ้ 3 : ตัวใหญ่
6. คำตอบ : ช้าง
7. คำใบ้ 4 : เล็กกว่าช้าง
8. คำตอบ : กวาง
9. คำใบ้ 5 : มีขน
10 . คำตอบ : สิงโต
ถูกต้อง

ประโยชน์ที่จะได้ 1. ความสนุกสนาน (เล่นแบบไม่ยอมเลิก) 2. ฝึกหาคำตอบจากคำใบ้ 3. ฝึกลองผิด ลองถูก
[อ่านต่อ...]

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Board Game บอร์ดเกมส์ : ตำรวจจับผู้ร้าย

- 0 ความคิดเห็น
       เนื่องจากคุณพ่อไม่อยากให้ลูก ๆติด Smart Phone (ห้ามยากครับ ให้ดูเป็นบางเวลา มีการกำหนดเวลาในการดู) จึงนำบอร์ดเกมส์เข้ามาในบ้าน เด็ก ๆ ชอบมาก จาก 1 เกมส์ 2 เกมส์ 3 เกมส์ ตอนนี้เป็น 10 เกมส์ ซึ่งมีราคาสูงบ้าง ต่ำบ้าง คุณพ่อจึงอยากแนะนำเกมส์ "ตำรวจจับผู้ร้าย" ซึ่งเล่นเองได้ง่าย ๆ ในบ้าน
อายุผู้เล่น 5+ ขึ้นไป
จำนวนผู้เล่น 3 คนขึ้นไป
เวลาเล่น 3 - 10 นาที
อุปกรณ์
1 . กระดาษแผ่นเล็ก ตามจำนวนผู้เล่น

ตัวอย่างเล่นกัน 3 คน
       กระดาษแผ่นที่ 1 เขียน ตำรวจ
       กระดาษแผ่นที่ 2 เขียน ผู้ร้าย
       กระดาษแผ่นที่ 3 เขียน ชาวบ้าน
       ทำการพับกระดาษให้เหมือนกัน

วิธีการเล่น
1. ให้ผู้เล่นแต่ละคนจับฉลาก แยกย้ายกันไปเปิดดู และเก็บเอาไว้
2. ใครได้ตำรวจให้แสดงตัว (ส่วนคนอื่นห้ามบอก)
3. ให้ตำรวจทำการสอบสวน ผู้ต้องหา (สามารถพูดคุย สอบถามได้ทุกเรื่อง สร้างเรื่องราวต่าง ๆ นา ๆ ได้)
4. เมื่อตำรวจแน่ใจให้ชี้และยืนยันผู้ร้าย
5. คนที่ตำรวจชี้ให้ทำการเปิดกระดาษยืนยันว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นอันจบเกมส์

ข้อเสนอแนะ
       ถ้ามีผู้เล่นมากกว่า 3 คน เราอาจเพิ่ม
       1. นักสืบ เป็นผู้ช่วยตำรวจสืบหาผู้ร้าย
       2. ผู้สมรู้ร่วมคิด จะคอยช่วยผู้ร้ายไม่ให้ตำรวจจับได้ (โดยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ร้าย)
       3. ผู้เสียหาย เป็นคนสร้างเรื่อง และไปแจ้งความตำรวจ ให้เริ่มดำเนินการสืบสวน

ข้อดีของเกมส์
1. ฝึกให้เด็กได้ใช้จินตนาการ สมมติตัวละคร สร้างเรื่องราวต่าง ๆ
2. ผู้ปกครองสามารถพูดคุยกับลูก ๆ ได้อย่างสนุกสนาน (คุณพ่อได้ถามสารทุกข์สุขดิบ เวลาลูกอยู่ที่โรงเรียน)
3. ฝึกเด็ก ๆ ให้รู้จักฝึกการช่างสังเกตุ ว่าใครพูดจริง พูดเล่น หรือโกหก (อ่านใจคนอื่น)
4. เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว
ฯลฯ

By MonDataJeda

[อ่านต่อ...]

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

MS Excel : สอนทำ Combo Box บน Sheet

- 0 ความคิดเห็น

       การสร้าง ComboBox บน Sheet คือการทำ Data Validation (การตรวจสอบข้อมูล) เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง
วิธีทำ
1. ไปที่ Cell ที่ต้องการ เลือก Data Validation


2. จะปรากฎ Option ดังรูป

Tab Settings ให้เลือก
Allow : List
Source : กำหนดช่วงข้อมูลใน cell ที่ต้องการ
Ignore blank : สามารถเป็นค่าว่างได้
In-cell dropdown : ต้องเป็นค่าใน List เท่านั้น (ถ้าอยากให้สามารถพิมพ์ข้อมูลได้เองให้เอาออก)

เรายังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมใน Tab Input Message
และ Error Alert แต่ถ้าไม่ต้องการเราสามารถเอาเครื่องหมายถูกออกได้ ครับ
3. ดังรูปเป็นการกำหนดให้เลือกได้เฉพาะ Group เลือด ที่ต้องการได้เท่านั้น

Good Luck

[อ่านต่อ...]

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

แนะนำโปรแกรม PDFill จัดการไฟล์ PDF

- 0 ความคิดเห็น
     วันนี้มีโปรแกรม PDFill เป็นโปรแกรมฟรี มาแนะนำ มีความสามารถในการ Merge PDF Files, Split PDF Files, Convert Images to PDF, Convert PDF to Images, Encrypt and Decrypt PDF ฯลฯ


Download >>> PDFill

เลือกใช้งานได้เลยตามเมนู ครับ

Good Luck
[อ่านต่อ...]
 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com