วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

error : You cannot change part of an array ทำให้ไม่สามารถแก้ไข cell ได้


       เคยเจอปัญหาไม่สามาถแก้ไขข้อมูลใน Cell ไหม error ดังรูป You cannot change part of an array เมื่อทำการแกไขข้อมูลที่มีการผูกสูตรแล้ว แต่ไม่สามารถออกจาก Cell ที่แก้ไขได้ ทำให้ต้องกด esc หรือเมื่อกด delete ที่ cell ก็จะขึ้น error ดังรูป
วิธีการแก้ไข
1. ทำการแก้ไข cell ที่ต้องการให้เรียบร้อย (กด F2 เพื่อแก้ไข)
2. กด Ctrl+Shift+Enter เราก็จะออกจาก Cell ได้ และข้อมูลก็จะถูกแก้ไขให้เรียบร้อย

Good Luck

1 ความคิดเห็น:

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com