วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

Excel : วิธีการใช้คำสั่ง Vlookup

       การใช้คำสั่ง Vlookup เพื่อใช้สำหรับค้นหาข้อมูลที่ต้องการ จากตารางอื่น โดยที่ต้องมีคีย์หลักที่เหมือนกัน 1 คีย์ วิธีทำ

รูปแบบคำสั่ง
       =VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
lookup_value = CELL ที่จะนำมาเป็นคีย์ที่ใช้ในการค้นหา
table_array = ตารางที่เราสร้างเพื่อใช้ค้นหา
col_index_num = Column ที่เราต้องการข้อมูล
range_lookup = true (คีย์ที่ค้นหาสามารถเอาค่าใกล้เคียงได้) , false (คีย์ที่ค้นหาจะได้ข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น)

1. จะนำค่าจาก Sheet ADD มาใส่ใน Sheet Shop

2.ไปที่ Sheet ADD เพื่อทำการสร้าง Define Name โดยการคลุมข้อมูลทั้งหมด แล้วคลิกขวา เลือก Define Name
3. ตั้งชื่อ Name ที่ต้องการ ดังตัวอย่าง Address1 กด OK

4. กลับมาที่ sheet Shop ใส่สูตร =vlookup(A2,address1,2,fale) เสร็จแล้วกด Enter ดังรูป
       A2 = อ้างถึงชื่อ CELL ที่ต้องการค้นหา (รหัสร้านค้า)
       address1 = เป็นชื่อ Define Name ที่เราสร้างขึ้นเพื่อใช้ค้นหา
       2 = เป็นการอ้างถึง Column ที่ 2 เพื่อดึงข้อมูลมา
       false = เพื่อบอกว่าว่ารหัสร้านค้าต้องตรงกัน (true ถ้าไม่พบรหัสร้านค้าจะเอาคีย์ที่ใกล้เคียง)

5. สามารถ Copy สูตรลงมาเพื่อใช้งานทุก Row

6. เสร็จเรียบร้อย ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com