วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

VBA สร้าง TextFile


       แนะนำการสร้าง Text File ด้วย VBA  มีประโยชน์มากเวลาที่เราต้องการ Export ข้อมูลเป็น TextFile

ตัวอย่าง

Private Sub CreateTextFile()
   Dim result, fso As Object
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set result = fso.createTextFile("c:\testtext.txt", True)   'สร้าง Text File
   result.Writeline "Hello World"                                      'เพิ่มข้อมูลใน Text File
   result.Close
   Set result = Nothing
   Set fso = Nothing
End Sub

Download >>>> TextFile

***ไฟล์ที่มีการใช้ VBA ต้องเซฟเป็น .xlsm

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com