วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

MS EXCEL : VLOOKUP หลายเงื่อนไข

       เนื่องจากด้วยข้อจำกัดของ VLOOKUP ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
=VLOOKUP(ค่าที่คุณต้องการหา, ช่วงที่คุณต้องการหาค่าดังกล่าว, หมายเลขคอลัมน์ในช่วงที่มีค่าที่ส่งกลับ, ค่าที่ตรงกันพอดีหรือค่าที่ตรงกันโดยประมาณ – แสดงเป็น 0/FALSE หรือ 1/TRUE) 

[ค่าที่คุณต้องการหา] เลือกได้แค่ฟิลด์เดียว หรือเงื่อนไขเดียว แต่เราต้องการทำหลายเงื่อนไข ก็ต้องประยุกต์โดยการ สร้างฟิล์ด temp ขึ้นมา โดยรวมเงื่อนไขทั้งหมด เชื่อมด้วย " " หรือ "|" หรืออะไรก็ได้ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น

เชื่อม สินค้า กับ Type ด้วย "|" โดยใช้คำสั่ง =A2 & "|" & B2 ดังรูป 
และเมื่อเราทำการ Vlookup ดังตัวอย่าง ดังรูป
เมื่อต้องการราคามาใส่โดยใช้ Vlookup ใช้คำสั่ง =VLOOKUP(G2&"|"&H2,$C$1:$D$10,2,0) โดยในเงื่อนไขให้เราเชื่อม G2&"|"&H2 ให้เหมือนกับฟิล์ด Temp สินค้า|Type ที่เราสร้างขึ้น
Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com