วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

VBA Write PDF Forms From EXCEL

        เนื่องจากต้องทำข้อมูลลงบน แบบฟอร์ม ซึ่งแบบฟอร์มเป็นเอกสารกระดาษ และนำข้อมูลจาก Excel ลงในกระดาษแบบฟอร์ม สิ่งที่ทำได้ก็คือ ต้องนำเอกสารสแกนเป็นไฟล์ PDF และทำการ Write PDF เป็น Forms ของแต่ละ user
       จึงทำการค้นหาใน Internet ก็เจอ code ที่เป็นประโยชน์มาก
สิ่งที่ต้องใช้
1. Acrobat Reader Pro >>> download
2. MS Excel
Code:
Sub WritePDFForms()   
  '--------------------------------------------------------------------------------------
  'This macro uses the data in sheet Write in order to fill a sample PDF form named
  'Test Form, which is located in the same folder with this workbook. The data from
  'each row is used to create a new PDF file, which is saved in the Forms subfolder.    
  'The code uses late binding, so no reference to external library is required.
  'However, the code works ONLY with Adobe Professional, so don't try to use it with
  'Adobe Reader because you will get an "ActiveX component can't create object" error.  
  'Written by:  Christos Samaras
  'Date:     15/10/2013
  'e-mail:    xristos.samaras@gmail.com
  'site:     http://www.myengineeringworld.net
  '--------------------------------------------------------------------------------------

  'Declaring the necessary variables.
  Dim strPDFPath       As String
  Dim strFieldNames(1 To 11) As String
  Dim i            As Long
  Dim j            As Integer
  Dim LastRow         As Long
  Dim objAcroApp       As Object
  Dim objAcroAVDoc      As Object
  Dim objAcroPDDoc      As Object
  Dim objJSO         As Object
  Dim strPDFOutPath      As String
      
  'Disable screen flickering.
  Application.ScreenUpdating = False
  
  'Specify the path of the sample PDF form.
  'Full path example:
  'strPDFPath = "C:\Users\Christos\Desktop\Test Form.pdf"
  'Using workbook path:
  strPDFPath = ThisWorkbook.Path & "\" & "Test Form.pdf"
  
  'Set the required field names in the PDF form.
  strFieldNames(1) = "First Name"
  strFieldNames(2) = "Last Name"
  strFieldNames(3) = "Street Address"
  strFieldNames(4) = "City"
  strFieldNames(5) = "State"
  strFieldNames(6) = "Zip Code"
  strFieldNames(7) = "Country"
  strFieldNames(8) = "E-mail"
  strFieldNames(9) = "Phone Number"
  strFieldNames(10) = "Type Of Registration"
  strFieldNames(11) = "Previous Attendee"
  
  'Find the last row of data in sheet Write.
  With shWrite
    .Activate
    LastRow = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
  End With
  
  'Loop through all rows of sheet Write and use the data to fill the PDF form.
  For i = 4 To LastRow  
    On Error Resume Next    
    'Initialize Acrobat by creating the App object.
    Set objAcroApp = CreateObject("AcroExch.App")
    
    'Check if the object was created.
    If Err.Number <> 0 Then
      MsgBox "Could not create the App object!", vbCritical, "Object error"
      'Release the object and exit.
      Set objAcroApp = Nothing
      Exit Sub
    End If
    
    'Create the AVDoc object.
    Set objAcroAVDoc = CreateObject("AcroExch.AVDoc")
    
    'Check if the object was created.
    If Err.Number <> 0 Then
      MsgBox "Could not create the AVDoc object!", vbCritical, "Object error"
      'Release the objects and exit.
      Set objAcroAVDoc = Nothing
      Set objAcroApp = Nothing
      Exit Sub
    End If
    
    On Error GoTo 0
    
    'Open the PDF file.
    If objAcroAVDoc.Open(strPDFPath, "") = True Then
      
      'Set the PDDoc object.
      Set objAcroPDDoc = objAcroAVDoc.GetPDDoc
      
      'Set the JS Object - Java Script Object.
      Set objJSO = objAcroPDDoc.GetJSObject
      
      On Error Resume Next
      
      'Fill the form fields.
      For j = 1 To 10
        
        objJSO.GetField(strFieldNames(j)).Value = CStr(shWrite.Cells(i, j + 1).Value)
        
        If Err.Number <> 0 Then
          
          'Close the form without saving the changes.
          objAcroAVDoc.Close True
          
          'Close the Acrobat application.
          objAcroApp.Exit
          
          'Inform the user about the error.
          MsgBox "The field """ & strFieldNames(j) & """ could not be found!", vbCritical, "Field error"
          
          'Release the objects and exit.
          Set objJSO = Nothing
          Set objAcroPDDoc = Nothing
          Set objAcroAVDoc = Nothing
          Set objAcroApp = Nothing
          Exit Sub
          
        End If
      Next j
      
      'Fill the checkbox field.
      If shWrite.Cells(i, j + 1).Value = "True" Then
        objJSO.GetField(strFieldNames(11)).Value = "Yes"
      End If
      
      On Error GoTo 0
      
      'Create the output path, which will be like C:\Users\Christos\Desktop\Forms\01) First Name Last Name.pdf.
      With shWrite
        If i - 3 < 10 Then
          strPDFOutPath = ThisWorkbook.Path & "\Forms\0" & i - 3 & ") " & .Cells(i, 2).Value 
& " " & .Cells(i, 3).Value & ".pdf"
        Else
          strPDFOutPath = ThisWorkbook.Path & "\Forms\" & i - 3 & ") " & .Cells(i, 2).Value 
& " " & .Cells(i, 3).Value & ".pdf"
        End If
      End With
      
      'Save the form as new PDF file.
      objAcroPDDoc.Save 1, strPDFOutPath
  
      'Close the form without saving the changes.
      objAcroAVDoc.Close True
      
      'Close the Acrobat application.
      objAcroApp.Exit
        
      'Release the objects.
      Set objJSO = Nothing
      Set objAcroPDDoc = Nothing
      Set objAcroAVDoc = Nothing
      Set objAcroApp = Nothing      
    Else    
      MsgBox "Could not open the file!", vbCritical, "File error"      
      'Close the Acrobat application.
      objAcroApp.Exit      
      'Release the objects and exit.
      Set objAcroAVDoc = Nothing
      Set objAcroApp = Nothing
      Exit Sub      
    End If    
  Next i
  
  'Enable the screen.
  Application.ScreenUpdating = True  
  'Inform the user that forms were filled.
  MsgBox "All forms were created successfully!", vbInformation, "Finished"  
End Sub

อ้างอิงจาก :
http://www.myengineeringworld.net/
http://www.myengineeringworld.net/2013/10/read-and-write-pdf-forms-from-excel-vba.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com