วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Barcode EAN13


        เนื่องจากต้องเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับเครื่อง Scan Barcode และ Barcode มีหลายแบบ แบบง่ายสุดก็จะเป็น Fonts Barcode ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องยุ่งยาก มาก แต่ถ้าต้องเขียน Barcode EAN13 ซึ่งมีการเข้ารหัส ดัวย ทำให้ต้องหาข้อมูลในเว็บ ซึ่งไปเจอ เว็บ http://grandzebu.net/informatique/codbar-en/ean13.htm  ซึ่งในเว็บจะอธิบายเกี่ยวกับ Code EAN13 ไว้อย่างละเอียด และมี Code โปรแกรมสำหรับ พิมพ์ Barcode แบบ EAN13 ออกมาใช้ได้เลย ด้วย
 
 Code VB6 สามารถนำไปใช้ใน VBA Macro ใน Word Excel
Public Function ean13$(chaine$)
 'Cette fonction est regie par la Licence Generale Publique Amoindrie GNU (GNU LGPL)
 'This function is governed by the GNU Lesser General Public License (GNU LGPL)
 'V 1.1.1
 'Parametres : une chaine de 12 chiffres
 'Parameters : a 12 digits length string
 'Retour : * une chaine qui, affichee avec la police EAN13.TTF, donne le code barre
 '     * une chaine vide si parametre fourni incorrect
 'Return : * a string which give the bar code when it is dispayed with EAN13.TTF font
 '     * an empty string if the supplied parameter is no good
 Dim i%, checksum%, first%, CodeBarre$, tableA As Boolean
 ean13$ = ""
 'Verifier qu'il y a 12 caracteres
 'Check for 12 characters
 If Len(chaine$) = 12 Then
  'Et que ce sont bien des chiffres
  'And they are really digits
  For i% = 1 To 12
   If Asc(Mid$(chaine$, i%, 1)) < 48 Or Asc(Mid$(chaine$, i%, 1)) > 57 Then
    i% = 0
    Exit For
   End If
  Next
  If i% = 13 Then
   'Calcul de la cle de controle
   'Calculation of the checksum
   For i% = 12 To 1 Step -2
    checksum% = checksum% + Val(Mid$(chaine$, i%, 1))
   Next
   checksum% = checksum% * 3
   For i% = 11 To 1 Step -2
    checksum% = checksum% + Val(Mid$(chaine$, i%, 1))
   Next
   chaine$ = chaine$ & (10 - checksum% Mod 10) Mod 10
   'Le premier chiffre est pris tel quel, le deuxieme vient de la table A
   'The first digit is taken just as it is, the second one come from table A
   CodeBarre$ = Left$(chaine$, 1) & Chr$(65 + Val(Mid$(chaine$, 2, 1)))
   first% = Val(Left$(chaine$, 1))
   For i% = 3 To 7
    tableA = False
     Select Case i%
     Case 3
      Select Case first%
      Case 0 To 3
       tableA = True
      End Select
     Case 4
      Select Case first%
      Case 0, 4, 7, 8
       tableA = True
      End Select
     Case 5
      Select Case first%
      Case 0, 1, 4, 5, 9
       tableA = True
      End Select
     Case 6
      Select Case first%
      Case 0, 2, 5, 6, 7
       tableA = True
      End Select
     Case 7
      Select Case first%
      Case 0, 3, 6, 8, 9
       tableA = True
      End Select
     End Select
    If tableA Then
     CodeBarre$ = CodeBarre$ & Chr$(65 + Val(Mid$(chaine$, i%, 1)))
    Else
     CodeBarre$ = CodeBarre$ & Chr$(75 + Val(Mid$(chaine$, i%, 1)))
    End If
   Next
   CodeBarre$ = CodeBarre$ & "*"  'Ajout separateur central / Add middle separator
   For i% = 8 To 13
    CodeBarre$ = CodeBarre$ & Chr$(97 + Val(Mid$(chaine$, i%, 1)))
   Next
   CodeBarre$ = CodeBarre$ & "+"  'Ajout de la marque de fin / Add end mark
   ean13$ = CodeBarre$
  End If
 End If
End Function

ซึ่งในตัวโปรแกรมจะให้เราใส่ข้อมูลแค่ 12 หลัก ส่วนหลักที่ 13 โปรแกรมจะคำนวณให้ (ตัวที่ 13 เป็น Checksum) ถ้าอยากคีย์เองก็แก้ไข If Len(chaine$) = 13 Then, EANLEN%=13, MaxLength = 13download โปรแกรม ===> Setup codeEAN13
download Source code ===> ean13.zipอ้างอิง : http://grandzebu.net/informatique/codbar-en/ean13.htm

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com