วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คำสั่ง hrping เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

        hrping เป็น Free โปรแกรมที่ใช้ในการ Ping เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายว่าขณะนั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางได้หรือไม่ โดย hrping สามารถแสดงวันที่ และเวลา ได้ด้วย download >>> hrping ทำการ copy hrping.exe ลงใน C:\Windows\System32เช่น

C:\> hrPING -T www.cfos.de
This is hrPING v5.00 by cFos Software GmbH -- http://www.cfos.de

Source address is 192.168.2.106; using ICMP echo-request, ID=cc09
Pinging www.cfos.de [194.95.249.23]
with 32 bytes data (60 bytes IP):

2014-07-01 15:30:09.217: From 194.95.249.23: bytes=60 seq=0001 TTL=55 ID=becc time=42.803ms
2014-07-01 15:30:09.690: From 194.95.249.23: bytes=60 seq=0002 TTL=55 ID=becd time=43.768ms
2014-07-01 15:30:10.233: From 194.95.249.23: bytes=60 seq=0003 TTL=55 ID=bece time=44.842ms
2014-07-01 15:30:09.690: From 194.95.249.23: bytes=60 seq=0004 TTL=55 ID=becf time=43.449ms

    Packets: sent=4, rcvd=4, error=0, lost=0 (0.0% loss) in 1.546366 se
    RTTs in ms: min/avg/max/dev: 42.803 / 43.715 / 44.842 / 0.737
    Bandwidth in kbytes/sec: sent=0.155, rcvd=0.155

วิธีเขียน Batch file เพื่อเก็บข้อมูลลง Text File

ตัวอย่าง
@Echo OFF
hrping -t -T www.cfos.de > pinglog.txt

copy คำสั่งลง Notepad แล้ว save เป็น .bat

พารามิเตอร์  -T  เพื่อ Time Stamp

download hrping
ที่มา : http://www.cfos.de/en/ping/ping.htm0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com