วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เขียน bat file เพิ่อ สร้าง Task Scheduler for Windows 7


ตัวอย่าง
schtasks /delete /tn "<name>" /f
schtasks /create /tn "<name>" /tr <Program name> /sc DAILY /ST 12:00:00

พารามิเตอร์ ที่สำคัญ
/create   สร้าง Task Scheduler
/delete   ลบ Task Scheduler
/f           ไม่ต้องแสดง message warning
/tn         ชื่อ Task Name ที่ต้องการ
/tr          ชื่อ Program Name ที่ต้องการ Run
/sc         ระบุความถี่ที่ต้องการ เช่น MINUTE, HOURLY, DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ONCE, ONLOGON, ONIDLE, and ONEVENT
/st         ระบุเวลาที่ต้องการให้ Program ทำงาน
ฯลฯ

พิมพ์คำสั่งลงใน note pad และ save เป็นไฟล์ .bat

ตัวอย่าง
SCHTASKS  /Create /S ABC /U domain\user /P password /SC MINUTE /MO 5 /TN logtracker /TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30 /RU runasuser /RP

SCHTASKS  /Create /SC MONTHLY /MO first /D SUN /TN gametime /TR c:\windows\system32\freecell

ที่มา : http://www.robvanderwoude.com/schtasks.php

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com