วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

Windows Firewall : Inbound Rules อนุญาตให้โปรแกรมเข้ามาใช้เครื่อง

       เนื่องจากการใช้งานบางโปรแกรม เช่น VNC แล้วไม่สามารถ Remote เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ เนื่องจากติด Firewall เราสามารถตั้งค่าให้เฉพาะโปรแกรม VNC เข้าใช้เครื่องได้


วิธีการตั้งค่า
1. เข้า control panel เลือก Network and Sharing Center เปิดโปรแกรม ดังรูป


2. เลือก New Rule...  ดังรูป


3. เราสามารถเลือก Program หรือ Port ที่ต้องการได้ แต่ตอนนี้ให้เลือก Program กด Next ดังรูป


4. เลือกเฉพาะโปรแกรมที่ต้องการ ให้เรากด Browse และเลือกโปรแกรม เช่น winvnc.exe กดปุ่ม Next ดังรูป


5.เลือก Allow the connection แล้วกด Next ดังรูป


6. เลือก Profile ทุกอัน กด Next ดังรูป

 7. ตั้งชื่อแล้วกด Finish


8. เสร็จเรียบร้อยแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com