วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

MS Access : ลบ Object ด้วย VBA


       เพื่อความสะดวกในการทำงานที่ต้องมีการสร้าง หรือ Link Tableการเขียนโค๊ดด้วย VBA เป็นวิธีที่สะดวก ครับ โดยใช้

Docmd.DeleteObject(ObjectType, ObjectName)
ObjectType ชนิดของ Object เช่น acTable, acForm, acReport, acQuery ฯลฯ
ObjectName ชื่อของ Object

ตัวอย่าง

Function DelTables()
On Error Resume Next
    DoCmd.DeleteObject acTable, "ชื่อ Table ที่ต้องการ"
End Function

เสร็จเรียบร้อย

ที่มา : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff197376(v=office.15).aspx

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com