วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

MS Access : Link Table ผ่าน ODBC โดย VBA

       เขียนโค๊ดด้วย VBA เพื่อ Link Table ผ่าน ODBC จะเป็นการเชื่อมโยงกับข้อมูลต้นฉบับ ข้อมูลเดิมจะคงรูปแบบและโครงสร้างเดิมไว้  ดังตัวอย่างโค๊ด

Function LinkTables()
    Dim DB As Database, tDef As TableDef
    Set DB = CurrentDb
    Set tDef = DB.CreateTableDef("ตั้งชื่อ Table ที่ต้องการ")
    tDef.Connect = "ODBC;DSN=ชื่อ ODBC;UID=User Name;PWD=Password"
    tDef.SourceTableName = "ชื่อ Table หลักที่ต้องการ Link นำมาใช้"
    DB.TableDefs.Append tDef
    DB.TableDefs.Refresh
   
End Function

เสร็จเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com