วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

MS Access : Function roundUp

 

        ตรวจสอบก่อนว่าตัวเลขหลังทศนิยมมีค่าอะไร และทำการปัดตัวเลขขึ้นตลอด

 ตัวอย่าง

Public Function roundUp(dblValue As Double) As Double
On Error GoTo PROC_ERR
Dim myDec As Long

myDec = InStr(1, CStr(dblValue), ".", vbTextCompare)
If myDec > 0 Then
    roundUp = CDbl(Left(CStr(dblValue), myDec)) + 1
Else
    roundUp = dblValue
End If

PROC_EXIT:
    Exit Function
PROC_ERR:
    MsgBox Err.Description, vbInformation, "Round Up"
End Function

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com