วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

MS Access : Function roundDown


        ตรวจสอบก่อนว่าตัวเลขว่าหลังจุดทศนิยมเป็นเลขอะไร แต่ก็จะไม่สนใจ จะปัดตัวเลขลงมาตลอด
ตัวอย่าง

Public Function roundDown(dblValue As Double) As Double
On Error GoTo PROC_ERR
Dim myDec As Long

myDec = InStr(1, CStr(dblValue), ".", vbTextCompare)
If myDec > 0 Then
    roundDown = CDbl(Left(CStr(dblValue), myDec))
Else
    roundDown = dblValue
End If

PROC_EXIT:
    Exit Function
PROC_ERR:
    MsgBox Err.Description, vbInformation, "Round Down"
End Function

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com