วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Run Program โดยใช้ User อื่น

       Windows 7 เมื่อต้องการ Run Program ที่ต้องใช้สิทธิ์ User Administrator เราสามารถ คลิกขวา แล้วเลือก Run as administrator แต่ถ้าเราต้องการใช้สิทธิ์ user คนอื่น ต้องทำการ กด 'Shift' ค้างไว้ แล้วกด คลิกขวา เลือก ‘Run as a different user’ ดังรูป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com