วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ติดต่อฐานข้อมูลด้วย Recordset

       ใน MS Access เราสามารถสร้าง Recordset เพื่อติดต่อฐานข้อมูลได้เอง โดยใช้คำสั่ง
   Dim rs As New ADODB.Recordset
       เริ่มแรกเราต้องทำการ References (ดังรูป) ชื่อว่า Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library

ตัวอย่าง Code

Function BASNAME(BASID As String) As String
    Dim rs As New ADODB.Recordset    ' ประกาศตัวแปร Recordset
    Dim strSQL as String   ' ประการตัวแปร Stirng
    strSQL = "Select * from BASID Where BASID='" & BASID& "'"    ' เขียนคำสั่ง SQL
    rs.Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly    ' Open Recordset โดย Connect Database ตัวมันเอง เปิดแบบอ่านอย่างเดียว
    If Not rs.EOF Then    ' ตรวจสอบว่าใน Recordset มีข้อมูลหรือไม่
            BASNAME = rs.Fields("BASNAMESHOP")
        Else
            BASNAME = ""
    End If
    rs.close    ' ปิด Recordset
    Set rs=nothing     ' กำหนดค่า Recordset ให้ไม่มีข้อมูล
End Function

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com